Handels- og betalingsbetingelser

Vores handels- og betalingsbetingelser består af

50% betales ved ordreafgivelse

50% betales ved levering

1. Gyldighed

Disse salgs- og leveringsbetingelser erstatter alle tidligere aftaler og finder anvendelse på enhver aftale, indgået mellem DOKK16 og dets kunder, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Ret til specifikations- og prisændringer uden forudgående varsel forbeholdes.

DOKK16 forbeholder sig ret til at hæve priserne uden forudgående varsel som følge af stigninger i prisen på råmaterialer, forarbejdning, emballage eller andre pludselige ændringer i omkostningsniveauet, herunder kursstigninger på importerede varer.

2. Salgspriser

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms.
Priser er angivet eksklusiv transportemballage, som f.eks. paller og containere.

Enhver information og pris skal anses som vejledende og er kun bindende, hvis den udtrykkeligt er indeholdt i DOKK16 ordrebekræftelse eller en anden skriftlig aftale.

Tilbud afgivet af DOKK16 er gældende og bindende i 30 dage medmindre andet er aftalt. Priser er eksklusiv levering og montering. Montering faktureres efter faste priser.

3. Ordrer

Ordrer er først endeligt accepterede, når skriftlig ordrebekræftelse foreligger. Alle ordrer noteres til de priser, som gælder på ordremodtagelsesdagen.

Ordrer på specialudførelser af produkter kan ikke ændres eller annulleres efter at ordren er blevet skriftligt bekræftet af DOKK16.

4. Levering

Levering sker ab fabrik, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden overtager risikoen for varen i det øjeblik kunden eller kundens transportør kvitterer for modtagelsen af varen.

Produkterne sendes i standardemballage.

Den bekræftede leveringsfrist er kun en anslået frist. DOKK16 kan ikke gøres ansvarlig for det tab, køber måtte lide som følge af forsinkelse eller manglende levering.

Ved kundens meddelelse om udskydelse af levering senere end 10 arbejdsdage før planlagt og bekræftet afsendelsestidspunkt, tillægges et lagerleje gebyr på DKK 75,00 ekskl. moms pr. palle pr. påbegyndt måned, dog minimum DKK 300,00 ekskl. moms pr. påbegyndt måned.

5. Betaling og ejendomsforbehold

De til enhver tid gældende betalingsbetingelser skal overholdes.

Medmindre andet er aftalt, skal betaling for et vareparti foretages i overensstemmelse med de betalingsbetingelser, som er angivet på faktura og ordrebekræftelse.

DOKK16 bevarer ejendomsretten over de solgte varer, som utvetydigt er beskrevet i ordrebekræftelsen, indtil den samlede købspris er betalt. Køber er ansvarlig over for DOKK16 for enhver skade, som de solgte varer måtte lide, indtil varerne er betalt.

6. Garanti

Standardvarer
Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl på standardvarer (materialer og konstruktioner). Garantien dækker 2 år fra datoen for afsendelsen.

Polstring
Garanti på polstring forudsætter, at stof og læder til brug for polstring indgår i prislisten og er anbefalet af DOKK16. Såfremt kunden selv varetager indkøb og levering af stof og læder, herunder indfarvning, bortfalder DOKK16’s garanti.

Slid og skader på betræk, overfladebehandling og lignende omfattes ikke af denne garanti. Garantien bortfalder også, hvis produkterne viser tegn på forkert eller ekstremt brug eller anden fysisk beskadigelse.

7. Reklamation og mangler

Køberen er forpligtet til at inspicere varepartiet umiddelbart efter modtagelsen. Eventuelle reklamationer og/eller synlige transportskader skal anføres på følgesedlen/fragtbrevet umiddelbart efter modtagelse af varerne og straks fremsættes over for fragtmanden.

Reklamationer vedrørende ikke synlige transportskader skal meddeles skriftligt og være DOKK16 i hænde senest 7 dage fra leveringsdagen.

Reklamationer over fejl og mangler skal meddeles skriftligt og være DOKK16 i hænde senest 7 dage efter modtagelsen.

Køber har ikke ret til at returnere varerne uden Dokk16’s samtykke. Hvis køberen inden for en periode af et år fra leveringstidspunktet kan dokumentere, at nogle af de købte varer er mangelfulde, forestår DOKK16 afhjælpning af manglen på det af DOKK16 anviste sted eller sørger for om-levering efter Dokk16’s valg. Hvis identiske varer ikke kan leveres, kan DOKK16 om-levere til nærmest sammenlignelige vare.

I tilfælde af mangler ved de solgte varer er køberen ikke berettiget til at gøre andet gældende end retten til at få afhjælpning eller udskiftet varerne i overensstemmelse med ovennævnte regler.

Køberen er ikke berettiget til hverken helt eller delvist at annullere handelen eller at kræve et forholdsmæssigt nedslag i prisen, erstatning eller tilbagebetaling, medmindre den konstaterede mangel skyldes forsætlig eller grov uagtsomhed fra Dokk16’s side.

Når risikoen for varerne er overgået til køber, er DOKK16 ikke længere ansvarlig for de fejl, som måtte opstå efter dette tidspunkt, med undtagelse af de forpligtelser, som er angivet i nærværende bestemmelse.

DOKK16 kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, f.eks. driftstab eller tids- eller afledede tab, som køber måtte have lidt som følge af fejl og mangler.

Defekte varer, som skal repareres eller om-leveres i overensstemmelse med aftalen, skal være til disposition for DOKK16.

Ved reklamationer inden for garantiperioden kræver DOKK16 en skriftlig og detaljeret beskrivelse af manglen fra kunden. Desuden kræves for vurderingen, at kunden leverer foto, der understøtter beskrivelsen, eller returnerer produktet til DOKK16’s undersøgelse. Dokk16 ́s forpligtelser i henhold til ovennævnte omfatter ikke følger af forkert eller unormal anvendelse eller opbevaring under ekstreme temperatur-/klimaforhold eller anvendelse som strider i mod DOKK16’s instruktioner eller en normal anvendelse af produktet.

8. Returnering af varer

Varer tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Ved returnering af varer skal varerne emballeres forsvarligt.

Hvis defekte varer returneres til DOKK16 med henblik på tilbagelevering, skal køber bære omkostninger og risiko i forbindelse med transporten, medmindre andet er aftalt.

9. Konstruktionsændringer

DOKK16 forbeholder sig ret til før levering og uden forudgående varsel at foretage ændringer i produktets konstruktion, som man måtte finde nødvendige eller hensigtsmæssige.

10. Produktansvar

I henhold til lov nr. 371 af 7. juni 1989 med senere ændringer vedrørende produktansvar er DOKK16 erstatningspligtig for defekte produkter leveret af DOKK16 og som forårsager skade på tredjemand.

Dokk16’s erstatningspligt for det evt. tab, som køberen (mellemmanden) måtte lide er dog begrænset til kr. 50.000,-

DOKK16 kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab, f.eks. driftstab, tidsbetingede tab eller afledede tab, herunder sagsomkostninger hos mellemhandleren.

Køber skal straks informere DOKK16 i tilfælde af, at en tredjepart anlægger retssag mod denne som følge af skader forårsaget af produkter leveret af DOKK16.

11. Manglende påberåbelse af rettigheder

Hvis DOKK16 undlader at udøve eller gøre en af de rettigheder gældende, som DOKK16 måtte have i henhold til nærværende betingelser, skal undladelsen ikke anses som et afkald på rettigheden fra Dokk16’s side. Det skal heller ikke hindre en sådan rettighed i at blive udøvet eller gjort gældende på et senere tidspunkt.

12. Tvister og gældende lov

Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med nærværende salgs- og leveringsbetingelser, samt ethvert forhold i tilknytning hertil, skal som første instans afgøres af Aarhus Byret eller Sø- og Handelsretten i København, alt efter Dokk16’s valg. Enhver tvist skal afgøres efter dansk lov.

13. Afvigelse fra salgs- og leveringsbetingelser

Der kan kun afviges fra nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem køber og Dokk 16.

14. Trykfejl

Der tages forbehold for trykfejl i priser, tekst og mål.

Vi henviser i øvrigt til vore til enhver tid gældende generelle prislister.

Book et møde med vores konsulent

Udfyld denne formular og bliv kontaktet af en af vores byggerikonsulenter, så vi sammen kan finde den bedste løsning til dig eller dit projekt.

Kontakt os